پکیج بی بی کرمجشنواره زمستانی شامل پکیج های زیر می شود:

پکیج ۱ : بی بی کرم شماره ی ۲۱ + بی بی کرم شماره ی ۳۱

پکیج ۲ : بی بی کرم شماره ی ۲۱ + بی بی کرم شماره ی ۲۱

پکیج ۳ : بی بی کرم شماره ۳۱ + بی بی کرم شماره ی ۳۱

اضافه به سبد خرید