پکیج بی بی کرمپکیج زمستانی شامل محصولات زیر می شود:

بی بی کرم 50mL شماره 21 ۱،۸۹۶،۶۰۰ریال ۱،۲۹۷،۱۰۰ریال

بی بی کرم 50mL شماره 31 ۱،۸۹۶،۶۰۰ریال ۱،۲۹۷،۱۰۰ریال

اتمام دوره تخفیف